ME undervisning AB

Mera material till Kemi 1

Kemi 1 är skri­ven för att fun­ge­ra som stöd för un­der­vis­ning med flippat klass­rum. Där­för finns det på Mag­nus Ehingers un­der­vis­ning en mängd vi­deo­ge­nom­gångar på ma­te­ria­let som finns i boken. Där hittar du också la­bo­ra­tioner och öv­ningar, gamla prov och mycket annat mat­nyttigt.

Alltsammans är na­tur­ligt­vis kost­nads­fritt.

Det står: Frågan är då, vad är det för bindningar som håller samman kvävemolekylerna i fast kvävgas?
Det ska stå: Frågan är då, vad är det för bindningar som håller samman kvävemolekylerna i fast kväve?