ME undervisning AB

I undervis­ningen

Den här boken an­vänder jag för­stås också i min egen un­der­vis­ning, både i kur­sen Gym­na­sie­ar­b­ete 100p och i (nu­me­ra in­ak­tu­el­la) kur­sen Forsk­nings­me­to­dik 50p.

Du som är in­tres­se­rad av hur forsk­ning­sme­to­di­ken är upp­lagd kan t.ex. se på mina lek­tions­för­be­re­del­ser. Jag har också en mängd gamla prov och in­stu­de­rings­frå­gor i ve­ten­skaps­teo­ri, som hjäl­per mina ele­ver att för­stå kurs­ma­te­ri­a­let.


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/ehinger.nu/meundervisning.ehinger.nu/templates/meuab20/functions.php on line 197

experimentbokenExperimentboken vänder sig till elever som väljer att göra projektarbeten med en experimentell karaktär.

Boken är uppdelad i tre delar. Del 1 vägleder eleven steg för steg hela vägen från intresse och idé till presentation av den färdiga produkten. Mycket handfast presenteras de olika momenten planering (med projektplan), genomförande (med loggbok), handledning och rapport.

Del 2 är en uppslagsdel med fördjupningar om hur eleven samlar in information, utformar experiment, använder statistik för att stärka sina hypoteser, tolkar resultat, skriver en vetenskaplig artikel m.m.

I del 3 görs ett kort nedslag i vetenskapsteorin, med resonemang om vad vetenskaplig metodik är, och hur vetenskap och etik hänger ihop.