ME undervisning AB

Mera material till Kemi 2

Precis som Kemi 1, är Kemi 2 skri­ven för att fun­ge­ra som stöd för un­der­vis­ning med flippat klass­rum. På Mag­nus Ehingers un­der­vis­ning finns det därför en mängd vi­deo­ge­nom­gångar på ma­te­ria­let som finns i bo­ken. Där hittar du också la­bo­ra­tioner och öv­ningar, gamla prov och mycket annat mat­nyttigt.

Alltsammans är na­tur­ligt­vis kost­nads­fritt.

Tyvärr är det nästan omöjligt att en bok är helt felfri när den kommer ut. Här följer rättelser till felaktigheter i "Kemi 2" i den ordning de uppträder i boken.

Du kan också ladda ned denna pdf med alla rättelser samlade i ett enda dokument.

Fel i facit är särskilt irriterande, eftersom facit ska ge ett kvitto på vad eleven lärt sig. Nedan följer de fel i facit som finns i första tryckningen.

Fråga Det står Det ska stå
2.10. 0,36M  0,12
2.11. 1,8M 0,36M
2.12. 3,6 · 10–4M 2,1 · 10–4M