ME undervisning AB

Mera material till Kemi 2

Precis som Kemi 1, är Kemi 2 skri­ven för att fun­ge­ra som stöd för un­der­vis­ning med flippat klass­rum. På Mag­nus Ehingers un­der­vis­ning finns det därför en mängd vi­deo­ge­nom­gångar på ma­te­ria­let som finns i bo­ken. Där hittar du också la­bo­ra­tioner och öv­ningar, gamla prov och mycket annat mat­nyttigt.

Alltsammans är na­tur­ligt­vis kost­nads­fritt.

Kemi 2Kemi 2 är en lärobok för den andra kemikursen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Den bygger på boken Kemi 1, och den som redan har använt den kommer att känna igen sig i upplägg, form och stil. Boken lämpar sig väl till både lärarledda lektioner och som stöd i flippad undervisning eller för egenstudier.

Från re­ak­tions­has­tig­het­er till biokemi

I kursmålen för Kemi 2 lägger skolverket stor vikt vid biokemi. Man betonar till och med proteinernas och speciellt enzymernas struktur och funktion. Det övergripande målet med den här boken är därför att eleven ska få en god förståelse för biokemin, och för proteinernas struktur och funktion.

kursens olika delmoment bygger pa varandraFör att få det följer boken en klar linje från jämviktsreaktioner och syra–bas-reaktioner via organisk biologi och biomolekyler till biokemi, med just proteinernas och enzymernas struktur och funktion i särskilt fokus. När eleven sedan har förstått det, kan hen också förstå hur cellens metabola reaktioner sker, och hur DNA replikeras och transkriberas för att vara recept till proteiner.

Kemins idéhistoria

Stor vikt har också lagts på kemins idéhistoria och dess betydelse för samhällsutvecklingen. Boken genomsyras av exempel, inte minst på kvinnliga kemister och deras betydande bidrag till kemin.

För skolor går boken att köpa via Läromedia och som privatperson kommer man att kunna köpa den både via exempelvis Adlibris och Bokus.

Om du är intresserad rekommenderar jag ett besök på NA förlag! Där kan man både läsa ett smakprov och beställa ett utvärderingsexemplar till sin skola.

Kemi 2 uppslag 2

Nu har Kemi 2 precis kommit från tryckeriet, och försäljningen är i full gång! Om du vill få ett smakprov mer än det här ovan, så rekommenderar jag att du kontaktar NA förlag på den här länken. Om du redan har bestämt dig så kan du köpa den via den här länken, både som privatperson och till din skola.